10.
Ostatci nekropole u vrtu franjevačkog samostana

RAZDOBLJE
antika

LOKACIJA
42.583558, 18.214352

KATASTAR
k. č. 39, k. č. 40, k. o. Cavtat
Mala karta

Iako danas nema vidljivih tragova, iz starije literature možemo doznati da su do sada najraniji pronađeni antički grobovi bili smješteni na području vrta franjevačkog samostana. U vrtu je pronađeno više rimskih grobova s keramičkim i kamenim urnama. Također, don Niko Štuk navodi da je 1906. godine, prilikom sređivanja kuhinje u franjevačkom samostanu u pločniku pronađen fragment nadgrobne ploče sa zabatnim završetkom i prikazom poprsja nepoznatog ženskog lika. Od natpisa ostalo je jedino D M S kao tipični početak nadgrobnih natpisa (Dis Manibus – Bogovima Manima) i ispod toga slova CARI.

LITERATURA

  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
  • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6. str. 25–38.
  • Sergejević, D. 1965. Rimske nekropole ranog carstva u Jugoslaviji. Starinar XIII-XIV 1962-63. Beograd. str. 62.