15.
Probno arheološko istraživanje Albatros 2

RAZDOBLJE
kraj 1. st. – početak 2. st.

LOKACIJA
42.585723, 18.22691

KATASTAR
k. č. 1917/1, 1917/6 i 1917/7, k. o. Obod
Mala karta

Tijekom veljače i ožujka 2021. g. vršena su probna arheološka istraživanja u sklopu projekta izgradnje budućeg hotela Albatros 2 u Cavtatu. Zona parcela iznosila je 27 000 m2, od čega je istraženo 12 000 m2, tj. otvoreno je 15 sondi i 20 probnih rovova. Gotovo u svim sondama u kojima je pronađena antička struktura, pronađena je na dubini od 1,6 m. Određenom broju zidova nije definirana prvotna uporaba budući da uglavnom nije istraživana cijela površina. Već su 1988. g. na k. č. 727/1 utvrđeni ostatci antičke vile, koji su istraživanjima s početka 2021. g. potvrđeni. U sklopu ovog objekta, koji se nastavlja na k. č. 1917/6 pronađeni su ostatci podnog mozaika koji svjedoči o rezidencijalnom karakteru prostora, a stilski se može datirati u kraj 1. st. do početka 2. st. po. Kr. Vjerojatno se radi o vili rustici budući da je smještena uz rub pretpostavljenog agera. Iako je istraživana velika površina, pokretnih nalaza bilo je malo, no pronađeni nalazi odgovaraju karakteru prostora u kojem su pronađeni. Tako su se ulomci finog keramičkog materijala pronalazili unutar stambenog bloka, dok su amfore i ulomci pitosa pronađeni uz rubove granica agera, izvan stambenih blokova.

LITERATURA

  • Izvještaj o probnom arheološkom istraživanju vezano uz projekt izgradnje hotela „Albatros 2“ u Cavtatu 2021., ožujak 2021. Kaducelj d. o. o. (MIGK-TER-17)