18.
Arheo­loška zbirka Baltazara Bogišića

RAZDOBLJE

LOKACIJA
42.581284, 18.217304

KATASTAR
k. č. 319, k. o. Cavtat
Mala karta

Baltazar Bogišić (1834. – 1908.), rodom iz Cavtata, bio je doktor prava i filozofije, zakonodavac, pravnik i povjesničar europskog ugleda koji je ujedno postao i jedan od najvećih kolekcionara među Hrvatima 19. st. Zbirka koju je utemeljila njegova sestra Marija Bogišić-Pohl 1909./12. g. broji više od 35 000 predmeta, a danas se u njoj čuva i najpotpunija slika starog Epidaura. Naime, u Zbirci se nalazi preko 160 arheoloških predmeta (kameni spomenici, arhitektonski fragmenti, keramika i nakit), od kojih je i desetak epigrafičkih natpisa. Arheološka zbirka Epidaurum sastavni je dio Bogišićeva muzeja od 1956. g. Najznačajniji epigrafički natpisi svakako su već spominjani natpisi pronađeni u Vuličevićevoj ulici i u Donjem Obodu, sa spomenom Publija Kornelija Dolabele, namjesnika provincije Dalmacije od 14. do 20. g. po. Kr. koji je u kratkom periodu namjesništva boravio i u Epidauru. Od 23 do sada pronađena natpisa na području Cavtata, njih 10 ili skoro pola odnose se na civilnu organizaciju, tj. zapisana su javna dobročinstva nekolicine stanovnika grada.

LITERATURA

  • Evans, Arthur; preveo Branko Kirigin. 1978. Cavtat – Konavli – Risan. Mogućnosti, God. 25, 8. str. 951–966.
  • Glavičić, Miroslav. 2008. Epigrafska baština rimskodobnog Epidaura. Archaeologia Adriatica, Vol. 2 No. 1. str. 43–62.
  • Perišin, Stane. 1996. Zbirka Baltazara Bogišića HAZU, Cavtat. Informatica museologica, Vol. 27 No. 1-2. str. 40–45.