2.
Arheološki lokalitet Zorina 8

RAZDOBLJE
4. st.

LOKACIJA
42.583888, 18.217386

KATASTAR
k. č. 203, k. o. Cavtat
Mala karta

Godine 2015. provedena su arheološka istraživanja na parceli na kojoj su od ranije poznate kasnoantičke grobne strukture u obliku sanduka uklesanih u živac, tzv. hamosoriji. Od sjevernog ruba parcele, na samoj površini terena, proteže se stijena koja se prvo blago, a zatim strmo spušta prema zemljanom terenu. U toj stijeni uklesan je grob, poznat u ranijoj literaturi. Dužina grobne konstrukcije je oko 190 cm, a širina oko 85 cm, uokolo je desetak centimetara širok i isto toliko dubok kanal, tako da se uklesani grobni sanduk jasno ocrtava u stancu koji se strmo spušta od sjeveroistoka prema jugozapadu. U prostoru vrta istražene su četiri sonde. Otkriveno je nekoliko vrsta ukopa: ukopi u amfori (4), zidana grobna konstrukcija s kamenim poklopnicama (1), nalazi dislociranih ljudskih kostiju izvan grobnog konteksta (4) i u jugozapadnom uglu sonde ostatci zidane strukture.

LITERATURA

  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
  • Faber, Aleksandra. 1966. Prilog topografiji ilirsko-rimskog Epidaura s posebnim obzirom na nova istraživanja. Opuscula archaeologica, 6, 1966. str. 25–38.
  • Puhara, Helena. 2016. Cavtat – Zorina 8. HAG, 12, 2015. Zagreb.