5.
Nadgrobni natpis Lartidije Recepte

RAZDOBLJE
1. – 2. stoljeće

LOKACIJA
42.582061, 18.223395

KATASTAR
k. č. zem. 469
Mala karta

Nadgrobni natpis posvećen Lartidiji Recepti koja je umrla u 27. godini života uklesan u živu stijenu. Spomenik je dao posvetiti patron Gaj Lartidije Krisp, centurion VIII. dobrovoljačke kohorte. Lartidija je bila njegova ropkinja pa je nakon što je oslobođena preuzela nomen svoga patrona Lartidija, a izvorni nomen joj je bio Recepta.

LARTIDIA RECEPTA
C LARTIDI CRISPI
COH VIII VOLUNT ANN
XXVII PATRONUS POSIT
H S E

TRANSKRIPCIJA

LARTIDIA RECEPTA / C(ai) LARTIDI CRISPI (centurionis) / COH(ortis) VIII VOLUNT(ariorum) ANN(orum) / XXVII PATRONUS POS(u)IT / H(ic) S(ita) E(st)

LITERATURA

  • Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) III 1742
  • Evans, Arthur; preveo Branko Kirigin. 1978. Cavtat – Konavli – Risan. Mogućnosti, God. 25, 8. str. 951–966.
  • Štuk, Niko. 1908. Iskopine u Epidaurumu, (Cavtat, Ragusa Vecchia). Bulletino di archeologia e storia dalmata, XXX. Split. str. 156–160.
  • Šegvić, Marina. 1998. Stanovništvo Konavala u rimsko doba. Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 1. str. 9–30.