9.
Zaštitno arheološko istraživanje, Supilova 3

RAZDOBLJE
4. – 7. st.

LOKACIJA
42.583916, 18.215216

KATASTAR
k. č. 132, k. o. Cavtat / ulica Frana Supila 3
Mala karta

Godine 2008. rađeno je zaštitno arheološko istraživanje u ulici Frana Supila 3 u Cavtatu. Istraživanje je vršeno na zahtjev investitora i vlasnika navedene parcele, budući da je prilikom gradnje novog objekta pronađen ostatak ranijeg zida. Prilikom izlaska arheološkog tima na teren utvrđeno je da je nivo iskopa naknadno spušten za oko pola metra i da više nisu vidljivi ostatci tog ranijeg zida. Odlučeno je da se otvori probna sonda zbog mogućeg definiranja temeljne stope na mjestu postojanog pretpostavljenog zida. Arheološka istraživanja trajala su jedan dan. U sjevernom dijelu sonde pronađen je zid, ali ne i u prvotno otvorenoj stratigrafskoj jedinici. Tu je utvrđeno da nije bilo zida, dok je zid pronađen u sjevernom dijelu sonde definiran kao antički/kasnoantički, no nije ga se moglo do kraja istražiti jer se pruža pod ogradni zid susjedne kuće. U nasipu je također pronađena veća količina antičkih i kasnoantičkih keramičkih ulomaka, ukupno njih 113, a vremenski se datiraju u razdoblje od 4. do 7. st. po. Kr. Pronađena su i dva žbukana ulomka s tragovima bojanja.

LITERATURA

  • Izvještaj o zaštitnim arheološkim istraživanjima u Cavtatu – Supilova 3, siječanj 2008. Arheo plan d.o.o. (MIGK-TER-8)
  • Galinović, Ivana. 2009. Cavtat – Frana Supila 3. HAG, 5, 2008. Zagreb.